| CME | Gastroenterológia Onkológia 2180 pozretí

Postradiačná ezofagitída

Nové možnosti v symptomatickej liečbe ezofagitídy vyvolanej radiačnou prípadne chemo-radiačnou liečbou

• Postradiačná ezofagitída ako závažný nežiadúci účinok radiačnej liečby
• Ako môže postradiačná ezofagitída ovplyvniť priebeh radiačnej liečby?
• Pri ktorých tipoch nádorov je pravdepodobnosť vzniku ezofagitídy najväčšia?
• Možnosti liečby postradiačnej ezofagitídy

Hostia

MUDr. Andrea Masaryková, PhD.
Národný onkologický ústav v Bratislave, Oddelenie radiačnej onkológie

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK