Garanti

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Profesor Ján Murín je hlavným garantom projektu LF UK webinárov z internej medicíny. Aktuálne pracuje na I. Internej klinike LF UK a UNB, ktorá je najstaršou internou klinikou na Slovensku. Je významnou osobnosťou v oblasti internej medicíny a kardiológie, čo dokazujú jeho bohaté pedagogické, výskumné a klinické zručnosti. Aktívne vedie výuku slovenských a zahraničných študentov na LF UK ako profesor. Za jeho odbornosť hovorí viac ako 250 vedeckých publikácií v domácich i zahraničných odborných časopisoch. Rovnako preukazuje bohatú grantovú činnosť. Počas svojej doterajšej odbornej kariéry zastával viaceré významné funkcie, napríklad bol prezidentnom Slovenskej internistickej spoločnosti aj prezidentom Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Je členom redakčnej rady viacerých odborných časopisov (spomenieme napr. Vnitřní lékařství a Cardiology Letters), je predsedom redakčnej rady Súčasná klinická prax. Profesor Murín viac ako 25 rokov participuje na klinických štúdiách, často v pozícii Národného koordinátora.
prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
Profesor Peter Ponťuch pracoval po štúdiu na LF UK najprv na I. internej klinike LF UK a od roku 1998 pracuje vo funkcii prednostu IV. internej kliniky LF UK a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Je významným odborníkom v odboroch vnútorné lekárstvo a nefrológia. Pedagogickú činnosť na LF UK vykonáva od roku 1978. Je garantom výučby predmetu Interná medicína pre študentov v študijnom programe zubné lekárstvo a je predsedom skúšobných komisií pre štátnu skúšku z internej medicíny v slovenskom a anglickom jazyku. Vo vedeckej činnosti sa zameral najmä na diabetickú nefropatiu a artériovú hypertenziu. Výstupom jeho práce je 300 publikácií, z toho dve monografie Diabetická nefropatia, retinopatia, neuropatia (Osveta) a Diabetická nefropatie (Grada). Recenzoval dve české učebnice nefrológie. V doktorandskom štúdiu vyškolil 9 doktorandov. Bol členom výborov Slovenskej nefrologickej (podpredseda), internistickej, hypertenziologickej a diabetologickej spoločnosti.
MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC
Doktor Allan Böhm pracuje na Oddelení akútnej kardiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem klinickej medicíny sa venuje aj výskumu v oblasti kardiovaskulárnej prevencie, trombóz, arytmií a umelej inteligencie, za ktorý získal viaceré medzinárodné ocenenia. V roku 2015 založil biomedicínsku organizáciu Premedix Academy. V roku 2017 bol Európskou kardiologickou spoločnosťou oslovený, aby spoluzaložil Komisiu pre digitálnu medicínu, vďaka ktorej objavil prvé zárodky precíznej medicíny vo svete. Vzápätí túto formu medicíny priniesol aj na Slovensko, a tak vznikla Premedix Clinic. V roku 2020 bol Dr. Böhm zvolený do predsedníctva Európskej kardiologickej spoločnosti ako vôbec prvý Slovák a zároveň sa stal historicky najmladším členom tejto najväčšej kardiologickej spoločnosti na svete.
MUDr. Peter Michálek, PhD., FESC
Doktor Peter Michálek vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave a po promócii v roku 2012 nastúpil na IV. internú kliniku LF UK a UNB, kde pod vedením profesora Ponťucha a docentky Jurkovičovej pôsobil na internom oddelení a neskôr od roku 2013 na internej JIS a koronárnej jednotke, zaoberajúc sa diagnostikou a liečbou akútnych interných a kardiologických pacientov. V roku 2018 úspešne ukončil špecializáciu z kardiológie a v roku 2019 prestúpil na Oddelenie kardiológie a akútnej kardiológie kardiocentra CINRE, kde dnes pôsobí ako zástupca primára. Počas doktorandského štúdia sa pod vedením profesora Hatalu venoval náhlej srdcovej smrti. Je autorom a spoluautorom viacerých domácich i zahraničných publikácií. Participuje na viacerých klinických štúdiách najmä v oblasti kardiológie ako principal i co-investigator. Je členom výboru FMK Slovenskej kardiologickej spoločnosti a vo veľkej miere sa venuje i digitálnej medicíne a vzdelávaniu najmä mladých lekárov na Slovensku (spoluzakladateľ portálu webimed.sk).
MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH
Doktorka Viera Kissová je absolventka LF UK v Bratislave, so špecializáciou z Vnútorného lekárstva a Diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy. Doktorandské štúdium absolvovala na 1. Internej klinike LF UK v Bratislave. Vykonáva funkciu Krajského odborníka MZ pre Vnútorné choroby. Je členkou výboru Obezitologickej sekcie Diabetologickej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Absolvovala odborné pobyty v zahraničí v rámci Európskej spoločnosti klinickej výživy v Maastrichte, Varšave a Hradci Králové na Metabolickej klinike u prof. Zadáka. Odborné zameranie má špeciálne na liečbu porúch výživy u obezity i malnutrície. Na tomto poli je autorkou cca 30 vedeckých prác v domácich i zahraničných karentovaných časopisoch, početných vedeckých príspevkov na odborných konferenciách. Publikovala odborné kapitoly v monografiách Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia, Interná medicína a Klinická obezitológia, ktorá získala cenu Literárneho Fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013.
MUDr. Radovan Juríček
Doktor Radovan Juríček absolvoval lekárku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpil na III.internú kliniku LFUK a UNB v nemocnici akad. L. Dérera v Bratislave. Na klinike pôsobí aj v súčasnosti ako gastroenterológ. V rámci odboru gastroenterológia sa venuje špeciálne mikrobiote a nutrícii u chronicky chorých pacientov a sondovej výžive. V rámci svojej klinickej praxe absolvoval stáže na zahraničných pracoviskách v Prahe a v Kolíne nad Rýnom. Okrem členstva v Slovenskej gastroenterologickej spoločosti a v sekcii mladých gastroenterológov je členom aj Slovenskej hepatologickej spoločnosti a Spoločnosti pre parenterálnu a enterálnu výživu. Popri publikovaní odborných publikácií sa angažuje aj v popularizácii gastroenterológie v spoločnosti a propagácii prevencie kolorektálneho karcinómu na Slovensku.
MUDr. Juraj Krivuš
Doktor Juraj Krivuš vyštudoval Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine v roku 2003. Po ukončení štúdia nastúpil pracovať do Univerzitnej nemocnice v Martine, na I. internú kliniku, metabolicku jednotku, kde od roku 2012 pracuje ako vedúci lekár so zameraním na poruchy a rozvrat vnútorného prostredia, intoxikácie rôznej etiológie, ochorenia pečene a pankreasu, poruchy výživy, akútne a šokové stavy rôznej genézy. Od roku 2012 vedie na I. internej klinike Centrum domácej parenterálnej výživy. V roku 2017 sa stal prezidentom Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných časopisoch, prednáša na odborných fórach doma aj v zahraničí.