| CME | Gastroenterológia Intenzívna medicína Výživa 2689 pozretí

Nutričný manažment pacienta na Slovensku I

Anabolická rezistencia a nutričný manažment u kriticky chorého pacienta

• Diagnostika malnutrície u kriticky chorých
• Zmeny metabolizmu u kriticky chorého pacienta
• Anabolická rezistencia
• Nutričné potreby u kriticky chorého pacienta

Súčasné možnosti nutričnej terapie na Slovensku

• Typy malnutrície
• Diagnostika malnutrície
• Rozdelenie výživy
• Vstupy pre výživu
• Komplikácie EV a PV

Hostia

MUDr. Juraj Krivuš
Univerzitná nemocnica Martin, I. interná klinika JLF UK
Prezident SSPEV

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK