Diabetológia Výživa 2337 pozretí

Manažment obezity ako chronického ochorenia s významným celospoločenským dopadom

• epidemiológia nadhmotnosti/obezity
• komorbidity asociované s obezitou
• komplexný manažment obézneho jedinca
• novinky vo farmakoterapii obezity
• význam a postavenie diétnej liečby diabetu a obezity
• medicínska nutričná terapia
• dietológia diabetu a obezity vo svetle EBM
• kombinácia diéty a fyzickej aktivity

Hostia

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie a
Predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS, Metabol KLINIK, Bratislava

MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH
DiaInt ambulancia, Centrum liečebnej výživy, Nitra

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK