Hematológia Intenzívna medicína Kardiológia 1937 pozretí

Krvácanie na orálnej antikoagulačnej liečbe

V prvej časti webináru priblíži Dr. Dohnalová základy liečebných postupov pri krvácaní warfarinizovaného pacienta, ako aj oboznámi divákov s najčastejšími klinickými prípadmi a ich riešením. V druhej časti Dr. Morongová predstaví kazuistiku pacienta užívajúceho DOAC a vyžadujúceho urgentnú operáciu. Zároveň sa bude venovať aj spôsobom reverzie účinku DOACs.

Hostia

MUDr. Danica Dohnalová
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pracovisko hematológie a transfuziológie

MUDr. Anna Morongová, PhD.
Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a SZU

MUDr. Marcela Boháčeková, PhD. (moderátor)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie neinvazívnej kardiológie