| CME | Kardiológia 3097 pozretí

Fabryho choroba

• Anamnéza pacienta – tzv. „red flags“ poukazujúce na Fabryho chorobu
• EKG – základný a jednoduchý nástroj na hodnotenie zmien pri Fabryho chorobe
• Zmeny pri echokardiografickom vyšetrení, kedy byť obozretný
• Diagnostika Fabryho choroby – dostupnosť v každodennej praxi
• MRI nález – presymptomatické možnosti diagnostiky Fabryho choroby
• Diferenciálna diagnostika HKMP očami rádiológa

Hostia

doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Univerzitná nemocnica Bratislava, Rádiologická klinika LF UK a SZU

MUDr. Miroslav Gbúr
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, I. kardiologická klinika LF UPJŠ

MUDr. Tereza Hlavatá (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK